Projekty

Detekcia deformácií zemského povrchu s využitím techník radarovej interferometrie

Hlavným cieľom tohto projektu je testovať aplikáciu technológií DInSAR/PSInSAR na monitorovanie deformácií zemského povrchu spôsobených geologickými (prírodnými) procesmi a/alebo antropogenickým (umelým) vplyvom v Bratislave a jej blízkom okolí. Bratislava, hlavné mesto Slovenska, je atraktívne predovšetkým vďaka svojej geografickej polohe, veľkosti a rastúcej populácii. Okrem toho sa mesto nachádza v geologicky zaujímavej a tektonicky aktívnej oblasti  (čo dokazujú napríklad merania radónu). Mesto pozostáva z neustále rozpínajúcej sa priemyselnej časti a v jeho centre sa nachádza historická časť s množstvom cenných kultúrnych pamiatok. Monitorovanie deformácií, posúdenie ich charakteru, identifikácia prebiehajúcich geologických procesov a rizikových zón s využitím radarovej interferometrie je veľkou výzvou. Prvé predbežné výsledky z monitorovania Bratislavy:

projekty1sk
« 1 z 7 »

Viac o tomto projekte sa môžete dozvedieť tu.

Detekcia objektov na základe radarových snímok s vysokým rozlíšením

Tento výskum je orientovaný na štúdium geopriestorovej reality a jej vývoja v zmysle detekcie objektov na radarových snímkach z oblasti Bratislavy. Využitie radarových snímok na účely detekcie objektov je na Slovensku unikátom. Lokalita hlavného mesta Slovenska je pre tento výskum atraktívna hlavne vďaka tomu, že mesto je obklopené aktívne poľnohospodársky využívanými plochami, na jeho okrajoch sa nacháza neustále rozpínajúca sa priemyselná časť a v historickom centre sa vyskytuje množstvo cenných kultúrnych pamiatok. Projekt si za cieľ kladie porovnanie výhod a nevýhod využitia radarových snímok družice TerraSAR-X a nástroja ASAR (z angl. Advanced Synthetic Aperture Radar) družice Envisat s optickými snímkami získanými konvenčnými metódami diaľkového prieskumu Zeme. V spolupráci s Katedrou matematiky a deskriptívnej geometrie je plánované použitie nových matematických prístupov k spracovaniu obrazu a ich porovnanie s klasickými metódami.

Viac informácií nájdete na http://sss.terrasar-x.dlr.de (v ľavom paneli zvoliť Proposals/TSX-Archive-2012 v tabuľke vyhľadať Proposal ID: LAN 1583).

Monitorovanie stability územia regiónu Bratislavy prostredníctvom technológie InSAR (BA-InSAR)

(Program Slovenskej technickej univerzity na podporu mladých výskumníkov)

Prebiehajúci projekt detekcie deformácií zemského povrchu s využitím techník radarovej interferometrie, kde aktuálne disponujeme predbežnými výsledkami zo spracovania radarových snímok družice Envisat, bol podporený grantom Slovenskej technickej univerzity v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov. Predbežné výsledky nepreukazujú výrazne rizikové pohybové tendencie. Avšak, pre ich dôsledné overenie sa v rámci projektu BA- InSAR uskutoční séria štatistických postupov spracovania a detailná analýza faktorov systematicky ovplyvňujúcich meranie, počnúc analýzou snímaného elektromagnetického žiarenia, cez filtráciu šumu v radarových snímkach až po opravu chýb z geokódovania vo výsledných deformačných mapách. Dlhodobý výskum v tejto oblasti podporí prítomnosť pasívneho kútového odrážača v záujmovej lokalite. Okrem toho, že ide o prvý a unikátny pokus inštalácie kútového odrážača na území Slovenska, je pre budúce aplikácie veľkým benefitom aj jeho výroba v domácich podmienkach za optimálne náklady.